Nyugat 2013.08.25 12:50

Galanta
1
Somolanyi-Smolenickyzamok
2
Urmenyi-Mojmirovce
3
Kistapolcsany-Topolcianky
4
Szenicei-Senica
5
Galanta_Neogotikus
6
Malonya_Arboretum-sk8
7
Malonya-Ambrozy_kastely
8
Pozsony_CSAKY_Kolostora
9
Garamszentkereszt
10
Galanta_8938
11
Galanta_8939
12
Kistapolcsany_8945
13
Szenice_8955
14
Oroszvar_8956
15
Oroszvar_8957
16
SztAntal_8983
17
SztAntal_8984
18
Nyitragerencser(Also-Malata)_Ocskay
19
NyitragerencserOcskay
20